N-phenylanthranilic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png