1-(2,5-dimethyl-1-prop-2-enylpyrrol-3-yl)-2-(6-methyl-2-nitropyridin-3-yl)oxyethanone

1,2,4-trichlorobenzene.png