2-(4-bromophenyl)-4-[(3,4-dimethoxyphenyl)methylidene]-5-methylidenepyrazolidin-3-one

1,2,4-trichlorobenzene.png