3-[N-(2-carboxyethyl)-4-[2-(3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)ethenyl]anilino]propanoic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png