4-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6,7-dimethoxy-2-phenylquinazoline

1,2,4-trichlorobenzene.png