2-Phenyl-3,6-dimethylmorpholine

1,2,4-trichlorobenzene.png