6-ethylidene-8-methyl-N-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-5H-benzo[b][1,4]benzothiazepine-3-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png