2-chloro-5-[4-(furan-2-ylmethylidene)-3-methyl-5-oxopyrazol-1-yl]benzoic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png