dimethyl-[2-[(6-oxo-5H-benzo[b][1,4]benzothiazepine-3-carbonyl)amino]ethyl]azanium

1,2,4-trichlorobenzene.png