1-[2-[4-(4-fluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl]-3,3-dimethylindol-2-one

1,2,4-trichlorobenzene.png