2-[3-(dimethylamino)propylamino]naphthalene-1,4-dione

1,2,4-trichlorobenzene.png