4-[5-(4-methylphenyl)pyridin-3-yl]-2-phenyl-6-piperidin-1-ylpyrimidine

1,2,4-trichlorobenzene.png