4-(1,3-benzothiazol-2-yl)-5-[2-[(4-methoxycarbonylphenyl)methoxy]phenyl]pent-4-enoic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png