7-methyl-1,3-dinitroacridine

1,2,4-trichlorobenzene.png