2-(4-methoxyphenyl)-N-(oxolan-2-ylmethyl)-6-propan-2-ylquinoline-4-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png