N-ethyl-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenamide

1,2,4-trichlorobenzene.png