1-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-2-(2-phenylindolizin-3-yl)ethane-1,2-dione

1,2,4-trichlorobenzene.png