2-(2-methoxyethylsulfanyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole

1,2,4-trichlorobenzene.png