1-(3-bromophenyl)-4-[(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)methylidene]pyrazolidine-3,5-dione

1,2,4-trichlorobenzene.png