4-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-2-(4-methylphenyl)quinazoline

1,2,4-trichlorobenzene.png