4-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]quinazoline

1,2,4-trichlorobenzene.png