4-[(2-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylidene]-5-methylidene-2-phenylpyrazolidin-3-one

1,2,4-trichlorobenzene.png