4-(1,3-benzothiazol-2-yl)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pent-4-enoic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png