1-ethyl-3-[2-(ethylamino)phenyl]quinoxalin-2-one

1,2,4-trichlorobenzene.png