1-[5-[(4-fluorophenyl)methylamino]-3-pyridin-3-yl-1,2,4-triazol-1-yl]propan-1-one

1,2,4-trichlorobenzene.png