1-methyl-5-[(3-methylthiophen-2-yl)methylidene]-2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione

1,2,4-trichlorobenzene.png