3-(1,3-benzothiazol-2-yl)-4-[2-[(4-methoxycarbonylphenyl)methoxy]phenyl]but-3-enoic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png