2-[4-[2-(1,3-benzothiazol-2-yl)-2-cyanoethenyl]-2-methoxyphenoxy]-N-(2,6-dichlorophenyl)acetamide

1,2,4-trichlorobenzene.png