N-(6-ethoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)-2-morpholin-4-yl-5-nitrobenzamide

1,2,4-trichlorobenzene.png