4-[2-(acridin-9-ylamino)ethyl]benzene-1,2-diol

1,2,4-trichlorobenzene.png