3,4-bis(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole

1,2,4-trichlorobenzene.png