ethyl 5-ethyl-5-methyl-2-{[(phenylcarbonyl)carbamothioyl]amino}-4,7-dihydro-5H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylate

1,2,4-trichlorobenzene.png