4-amino-N-(2-fluorophenyl)-3-methyl-2-sulfanylidene-1,3-thiazole-5-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png