2-phenyl-7-(propan-2-yloxy)-4h-chromen-4-one

1,2,4-trichlorobenzene.png