N-[1,4-dioxo-3-[4-(2-phenylethenyl)piperazin-1-yl]naphthalen-2-yl]thiophene-2-sulfonamide

1,2,4-trichlorobenzene.png