2-{2-[4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)piperazino]ethyl}-7-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one

1,2,4-trichlorobenzene.png