4-(azepan-1-yl)-1-(4-chlorophenyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine

1,2,4-trichlorobenzene.png