2-[4-[(4-aminophenyl)methyl]anilino]-3-piperidin-1-ylnaphthalene-1,4-dione

1,2,4-trichlorobenzene.png