3-(4-chlorobenzoyl)-2-methylbenzo[g][1]benzofuran-4,5-dione

1,2,4-trichlorobenzene.png