5-Methoxy-alpha-methyltryptamine

1,2,4-trichlorobenzene.png