[1-[[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)hydrazinylidene]methyl]-2-methylindolizin-3-yl]-pyridin-4-ylmethanone

1,2,4-trichlorobenzene.png