2-N-[4-(1,3-benzoxazol-2-yl)phenyl]-6-morpholin-4-yl-4-N-prop-2-enyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine

1,2,4-trichlorobenzene.png