4-(2-Aminopropyl)phenol

1,2,4-trichlorobenzene.png