methyl (4'S)-2'-(4-chlorophenyl)-1'-cyanospiro[fluorene-9,3'-pyrazolidine]-4'-carboxylate

1,2,4-trichlorobenzene.png