1-(2-chloro-5-nitrophenyl)sulfonyl-N-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)piperidine-4-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png