1-(4-{4-[5-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-3-yl]piperidino}-3-nitrophenyl)-1-ethanone

1,2,4-trichlorobenzene.png