1-[2-(dimethylamino)-2-pyridin-3-ylethyl]-3-(2,3-dimethylphenyl)thiourea

1,2,4-trichlorobenzene.png