[4-[(2,5-difluorophenyl)methylsulfonyl]-3-nitrophenyl]-(4-methylpiperidin-1-yl)methanone

1,2,4-trichlorobenzene.png