5,7-DIHYDROXYTRYPTAMINE

1,2,4-trichlorobenzene.png