1-Ethyl-3-methylcyclohexane

1,2,4-trichlorobenzene.png